Ensemble cryoEM elucidates the mechanism of insulin capture and degradation by human insulin degrading enzyme.

TitleEnsemble cryoEM elucidates the mechanism of insulin capture and degradation by human insulin degrading enzyme.
Publication TypeJournal Article
AuthorsZhang, Zhening, Liang Wenguang G., Bailey Lucas J., Tan Yong Zi, Wei Hui, Wang Andrew, Farcasanu Mara, Woods Virgil A., McCord Lauren A., Lee David, Shang Weifeng, Deprez-Poulain Rebecca, Deprez Benoit, Liu David R., Koide Akiko, Koide Shohei, Kossiakoff Anthony A., Li Sheng, Carragher Bridget, Potter Clinton S., and Tang Wei-Jen

University of Toronto  UCSF  The University of Chicago  QB3  Chicago Biomedical Consortium